Loading...
수상내역2018-05-10T14:00:33+09:00

수상내역

전체 10
번호 썸네일 제목 작성자 작성일 추천 조회
10
광주광역시 기술장
hyunjin | 2021.05.14 | 추천 0 | 조회 73
hyunjin 2021.05.14 0 73
9
2020 대한민국발명특허대전 산업통상자원부 장관상
hyunjin | 2021.05.14 | 추천 0 | 조회 45
hyunjin 2021.05.14 0 45
8
2015 환경부 친환경 표창장
hyunjin | 2021.05.14 | 추천 0 | 조회 53
hyunjin 2021.05.14 0 53
7
고용노동부 기능한국인 표창
hyunjin | 2021.05.14 | 추천 0 | 조회 58
hyunjin 2021.05.14 0 58
6
2010 한국특허정보원 우수상표권 공모전 동상
hyunjin | 2021.05.14 | 추천 0 | 조회 80
hyunjin 2021.05.14 0 80
5
2009 한국특허정보원 우수상표권 공모전 동상
hyunjin | 2021.05.14 | 추천 0 | 조회 80
hyunjin 2021.05.14 0 80
4
2008 한국발명진흥회 대한민국특허기술대전 동상
hyunjin | 2021.05.14 | 추천 0 | 조회 35
hyunjin 2021.05.14 0 35
3
중소기업청 기술혁신 우수기업
hyunjin | 2021.05.14 | 추천 0 | 조회 69
hyunjin 2021.05.14 0 69
2
산업자원부 발명진흥표창장
hyunjin | 2021.05.14 | 추천 0 | 조회 74
hyunjin 2021.05.14 0 74
1
한국경제인연합회 대한민국특허기술대전 동상
hyunjin | 2021.05.14 | 추천 0 | 조회 69
hyunjin 2021.05.14 0 69